نرم افزار حسابداری برای رصد مستمر و مداوم و اثربخش معاملات مالی درون یک سازمان


در افراد، سازمان ها و رشد اقتصادی تاثیر قابل توجهی دارد. نرم افزار حسابداری برای رصد مستمر و مداوم و اثربخش معاملات مالی درون یک سازمان بوده و معمولا پکیج های پنج گانه ای را دنبال می کند که عبارتند از: دفتر کل، حساب های دریافتی، حساب های قابل پرداخت (بستانکار)، حقوق و دستمزد و گزارش گیری جامع مبتنی بر نیاز های مدیریت ارشد. تلاش ما بر این است که شما به عنوان یک حسابدار شاخص در محیط کار خود بدرخشید. بتواند تمام کارهای حسابداری شما مثل ثبت دریافتی و پرداختی ها ، حقوق و دستمزد ، محاسبه سود و زیان و غیره را انجام دهد. جدول 1 ، حجم جامعه و حجم نمونه ها را نشان می دهد. از آن جا که شرایط و اوضاع و احوال یاد شده ثابت نیست ، میزان تولید و در نتیجه حجم فعالیت ، در ادوار مالی مختلف نیز ثابت نمی ماند و بسته به شرایط بازار و سایر عوامل تغییر می کند. دارابی و همکاران (1392)، با تحقیقی به مقایسهاستانداردحسابداریشماره 28 باآئیننامهشماره 58 شورایعالیبیمهوتأثیرمغایرتهایموجودبرسودومالیاتعملکردشرکتهایبیمه پرداختهاند. به منظور آشنایی با خصوصیات جامعه آماری، اطلاعات جمعیت شناسی پژوهش در جدول 3 درج شده است. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده ها، آمار توصیفی پرسشنامه در جدول4 ارائه شده است.

این استاندارد دارای 28 مولفه مهارت حرفهای هست که شامل توانایی ذهنی، توانایی ارزیابی اطلاعات از منابع و دیدگاههای مختلف از طریق تحقیق،تحلیل و یکپارچه سازی، توانایی اعمال قضاوت حرفهای، شامل شناسایی و ارزیابی گزینه های جایگزین برای رسیدن به نتایج مستدل بر اساس تمام حقایق و شرایط مربوطه، توانایی شناسایی زمان مناسب برای مشورت با متخصصان برای حل مشکلات و نتیجه گیری، توانایی اعمال استدلال، تجزیه و تحلیل انتقادی و تفکر خلاق برای حل مسائل، توانایی پیشنهاد راه حل برای مسائل بدون ساختار و مسائل چند بعدی، مهارتهای بین فردی و ارتباطی، توانایی انجام همکاری و کار گروهی در هنگام تلاش جهت اهداف سازمانی، توانایی برقراری ارتباط به صورت واضح و مختصر هنگام ارائه، بحث و گزارش در شرایط رسمی و غیر رسمی، بصورت کتبی و شفاهی، توانایی ابراز آگاهی از تفاوت های فرهنگی و زبانی در تمام ارتباطات، توانایی اعمال گوش دادن فعال و مهارتهای مصاحبه موثر، توانایی اعمال مهارت های مذاکره برای رسیدن به راه حل و توافق، توانایی اعمال مهارت های مشاوره ای برای به حداقل رساندن و یا حل تضاد، حل مشکلات، و به حداکثر رساندن فرصت ها، توانایی ابراز عقاید و نفوذ به دیگران برای ایجاد پشتیبانی و عمل به تعهدات، مهارتهای شخصی، توانایی تعهد به یادگیری مادام العمر، توانایی اعمال تردید حرفهای از طریق پرسش و ارزیابی انتقادی همه اطلاعات، توانایی ایجاد استانداردهای شخصی بالا برای ارائه و نظارت بر عملکرد شخصی، از طریق بازخورد از دیگران و از طریق تفکر، توانایی مدیریت زمان و منابع برای تحقق تعهدات حرفهای، توانایی پیش بینی چالش ها و برنامه ریزی راه حل های بالقوه، توانایی اعمال ذهن باز برای فرصت های جدید، مهارتهای سازمانی، توانایی انجام وظایف در زمان مشخص مطابق با آیین نامه سازمان، توانایی بررسی کار خود و دیگران برای تعیین اینکه آیا آن مطابق با استانداردهای کیفیت سازمان است، توانایی اعمال مهارت های مدیریت افراد برای ایجاد انگیزه و تربیت دیگران، توانایی استفاده از مهارت های نمایندگی برای تفویض اختیارات، توانایی اعمال مهارتهای رهبری، توانایی کاربرد ابزار و فنآوری مناسب برای افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود تصمیم گیری می باشد.

لذا با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره بهترین - بدترین شاخصهای انفرادی متعدد موجود در ادبیات حسابداری و مالی را به روش نظرسنجی از خبرگان ترکیب نموده و شاخص جامعی برای اندازهگیری سوگیری پیشبینی سود مدیریت ارائه کردهایم. یک حسابدار می تواند عدالت را در یک سیستم مالی یا به طور کلی تر در یک سازمان برقرار کند و روند فعالیت سازمان را بالا یا پایین ببرد. و هدف ایدئولوژی اثربخشی اجتماعی نظریه برنامه آموزشی، طراحی یک برنامه آموزشی برای به حداکثر رساندن، توانمندی ها و تامین انتظارات شاغلین در حرفه حسابداری می باشد(پرویز،173:2014). فرضیه 1ـ از دیدگاه شاغلین در حرفه بین مهارتهای حرفهای مورد انتظار و دستیابی دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته حسابداری به این مهارتها در عمل تفاوت معنی دار وجود دارد. در این پژوهش برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. بنابراین از روایی لازم برخوردار می باشد. نتیجه آزمونهای مقایسه های چندگانه درباره فرضیه چهارم در جدول 10 نشان می دهد که sig نظرات گروه استادان و دانشجویان در مورد مهارتهای حرفهای عملی دانش آموختگان رشته حسابداری در دوره کارشناسی کمتر از 5 درصد می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت در مورد آموزش مهارتهای حرفهای دانش اموختگان حسابداری در دوره کارشناسی بین نظرات استادان دانشگاه و دانشجویان در خصوص مهارتهای عملی دانش آموختگان رشته حسابداری تفاوت معنی دار وجود دارد.

فرضیه 4ـ بین دیدگاه شاغلین حرفه و دانشجویان در دستیابی دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته حسابداری به مهارتهای حرفهای و دیدگاه استادان در انتقال و آموزش این مهارتها به آنها تفاوت معنی دار وجود دارد. این بخش شامل یافته های مربوط به اطلاعات جمعیت شناسی پژوهش، آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها می باشد. این بررسی نشان داد که بهینه سازی آموزش حسابداری برای ارتقاء اثربخشی و کارایی دانش آموختگان رشته حسابداری در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه بوده است در این پژوهش که در بیش از ده دانشگاه تراز اول از نظر امکانات و رتبه علمی که مجری مقطع دکتری حسابداری در ایران و شاغلین حرفه به انجام رسید؛ آشکار گردید که شکاف معناداری بین انتظارات و عمل دانش آموختگان رشته حسابداری وجود دارد. در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی( CVR) استفاده شده است. سیستمی برای اکچواری طراحی شود که بتوان برای هر فرد که وارد صندوق می­شود حساب انفرادی ایجاد کرد تا مشخص شود هر فرد چقدر حق­بیمه پرداخت کرده و چه تعهداتی در قبال وی وجود دارد؛ هم اکنون محاسبات اکچواری به صورت کلی محاسبه می­شود که بهتر است به صورتجزئی و بر حسب تک­تک افراد محاسبه شود.

منبع: کلیک کنیدنويسنده : پسر آریایی